mobil: 0902 827 287
e-mail: vb@slovanet.sk

 

 

Mestá

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kremnica, Levoča, Nitra , Podolínec, Poprad, Spišská Sobota , Prešov , Rožňava , Skalica, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, Svätý Jur, Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina

Levoča, n. m. v. 570 m, 12 700 obyvateľov

Najzachovalejšie stredoveké mesto Slovenska. Pamiatková rezervácia s krásnou siluetou svojich veží a striech na pozadí Levočských vrchov. Mesto, v ktorom žil a tvoril sochár Majster Pavol. Prvá písomná zmienka je z  r. 1249. Bolo centrom Spoločenstva spišských Sasov a sídlom samosprávy 24 spišských miest. Významné obchodné stredisko s právom skladu, od r. 1323 slobodné kráľovské mesto. V polovici 19. st. sa tunajšie gymnázium stalo centrom hnutia mladej štúrovskej generácie. V strede obdĺžnikového námestia stojí kostol sv. Jakuba /NKP/. Má unikátny gotický oltár od Majstra Pavla z Levoče - 18,6 m vysoký, s množstvom sôch a reliéfov. Vedľa kostola sa nachádzajú: pôvodne gotická radnica zo 16. a 17. st., novorenesančne prestavaná, klietka hanby zo 16. - 17. st., evanjelický kostol a bývalý stredoveký obchodný dom Waaghaus - dnes mestský úrad. Ďalšie pamätihodnosti: Thurzov dom novorenesančný so sgrafitom a v štítkovou atikou, starý a nový kláštor minoritov, kostoly sv. Ladislava s nástennými maľbami /NKP/ a sv. Ducha, kartuziánsky kláštor - šľachtický konvikt a neskôr kasárne, dva župné domy, dom Majstra Pavla a ďalšie patricijské i meštianske domy. Z pôvodnej dĺžky hradieb je zachovaných až 80%. Majú vnútorné a parkánové múry, bašty, veže a vstupné brány. Nad mestom, na Mariánskej hore stojí novogotický kostol Navštívenia Panny Márie z r. 1903-1914 - druhé najväčšie pútnické miesto na Slovensku.

Nitra, n. m. v. 190 m, 90 000 obyvateľov

Mesto a jeho okolie je známe  pravekým osídlením a slovanskou históriou od 6.st. V 9. st. sa preslávilo ako centrum východnej časti Veľkomoravskej ríše. Na dvorci kniežaťa Pribinu tu v rokoch 826-830 vysvätil salzburský arcibiskub Adalrám prvý kresťanský kostol na území Slovenska. Od r. 846 bolo sídlo Rastislava - panovníka Veľkomoravskej ríše.
Je známe ako slobodné kráľovské mesto. Hrad s biskupským palácom a katedrálou / NKP/ tvoria tri kostoly: ranogotický sv. Emerama z 11. – 13. st., barokovo upravený, Horný kostol z r.1335-55 a ranobarokový Dolný kostol s opevnením, Vazulovou vežou, kazematami a bastiónmi. Horné mesto so sochou Pribinu a honosnými budovami kňazských seminárov je pamiatkovou rezerváciou. Nachádzajú sa tu: Malý a Veľký seminár so vzácnou Diecéznou knižnicou / NKP/, dom biskupa Klucha, ktorého roh podopiera socha atlanta, nazývaného Corgoň. Ďalšie pamiatky: barokový františkánsky kostol a kláštor, secesný župný dom - sídlo Galérie F. Studeného, múzeum, barokové súsošie Immaculaty z r. 1750 od rakúskeho sochára M. Vogerleho.
V Dolnom meste - v pamiatkovej zóne - sa nachádza barokový kostol a kláštor piaristov, románsky kostolík sv. Štefana a na pešej zóne ďalšie historické domy.
Novú výstavbu zastupuje námestie s Divadlom A. Bagara, areál Poľnohospodárskej univerzity, výstavisko Agrokomplex s celoslovenským poľnohospodárskym múzeom v prírode a úzkokoľajnou železničkou. Nad mestom sa vypína vrch Zobor s lesoparkom s náučným chodníkom.

Poprad, n. m. v. 670 m, 53 000 obyvateľov

Konglomerát bývalých piatich spišských miest, leží na hlavnej dopravnej tepne Slovenska a má medzinárodné letisko. Tvoria ho aj bývalé mestá Matejovce, Stráže pod Tatrami, Spišská Sobota, Veľká a časť Kvetnica. Prvá písomná zmienka o Poprade je z r. 1250. V r. 1412 až 1772 bol v poľskom zálohu. Šošovkovité námestie ohraničujú barokovo - klasicistické meštianske domamy. V strede námestia je kostol sv. Egýdia z 13. st., neskôr prestavaný, so zachovanými stredovekými nástennými maľbami z 15. st. Ďalšie pamiatky: renesančná zvonica, evanjelický kostol z r. 1829 - 1834 a bývalá reduta.

Miestna časť Spišská Sobota, n. m. v. 672 m

Najmalebnejšia pamiatková rezervácia na Slovensku. Najstaršia písomná zmienka o trhovej osade pochádza z r. 1256. Od r. 1380 je mesto s právom trhu. V r. 1412 - 1772 sa dostalo do poľského zálohu. Šošovkovité námestie má dvojpodlažné goticko - renesančné domy z 15. až 19. st. V strede námestia stojí neskororománsky kostol sv. Juraja z pol.13. st., prestavovaný a upravovaný v 15. - 18. Hlavný oltár pochádza od Majstra Pavla z Levoče. Pri kostole stojí renesančná zvonica zo 16. st., neskôr barokovo upravená. Stĺp Immaculaty z  r. 1772 postavili na počesť navrátenia spišských miest Uhorsku.
Poprad je sídlom Podtatranského múzea, Tatranskej galérie a jedinej fotografickej galérie na Slovensku. Je východiskom do Tatranského národného parku a národných parkov Nízke Tatry a Slovenský raj.

Prešov, n. m. v. 255 m, 88 000 obyvateľov

Druhé najväčšie mesto východného Slovenska, metropola šarišského regiónu je pamiatkovou rezerváciou. Prešov je sídlo grécko-katolíckej a pravoslávnej cirkvi na Slovensku a kultúrne stredisko rusínskej menšiny. Už v neolite, v 3. - 5.st. bol známy tzv. prešovský typ slovanského osídlenia. Najstaršia písomná zmienka pochádza z r. 1248. Mestské výsady dostal v r. 1229. Od r. 1374 je slobodným kráľovským mestom. Má typické šošovkovité námestie s goticko - renesančnými výstavnými meštianskymi domami ozdobenými typickými východoslovenskými atikami. V strede námestia je kostol sv. Mikuláša z pol. 14. st., viackrát prestavaný. V interiéri je vzácny goticko - barokový hlavný oltár, s fragmentmi nástenných malieb z 15.st., plastiky a ďalšie umelecké diela zo 14. až 17.st. Vedľa kostola stojí renesančné kolégium z r. 1668 /NKP/ s reliéfom Caraffových prešovských jatiek a evanjelický kostol zo 17. a 18.st. Zachovali sa aj zvyšky stredovekého mestského opevnenia s baštou. Ďalšie pamiatky: Rákocziho dom zo 16. st., radnica s Caraffovým domom, pôvodný gotický kostol a kláštor františkánov, (prestavaný v 18. st.), bývalý župný dom, Trojičný stĺp z r. 1738, secesná tzv. Bosákova banka.
Nad mestom sa vypína barokový areál kalvárie z 18. a 19.st. V mestskej časti Solivar je komplex objektov zo 17. st.- 19.st. /NKP/ na ťažbu a varenie kamennej soli. V neďalekej Haniske stojí súsošie východoslovenského sedliackeho povstania z r. 1831 /NKP/.

Rožňava, n. m. v. 318 m, 18 000 obyvateľov

Významné banícke mesto gemerskej zlatonosnej a železnorudnej oblasti. Je pamiatkovou zónou a sídlom biskupstva. Prvá písomná zmienka je z  r. 1291. Prvé výsady dostalo v r. 1340 a od r. 1410 je slobodným kráľovským mestom. Na štvorcovom námestí sú meštianske domy zo 17.-19. st., postavené priamo na štôlňach stredovekých zlatých baní. Medzi významné pamiatky patria aj: radnica z 18.st., biskupská rezidencia z 18. a 19.st. a pôvodný neskorobarokový kláštor františkánov s kostolom sv. Anny. V strede námestia stojí veža zo 17. st. a kostol sv. Františka Xaverského. Mimo námestia sa nachádzajú: kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. st. (prestavaný v 15. a 16. st.) a evanjelický kostol z 18. st. Banícke múzeum v klasicistickom objekte predstavuje dejiny baníctva a hutníctva Gemera, ľudového umenia a prírody Slovenského krasu.
Rožňava je východiskom do CHKO Slovenský kras, kde sa nachádzajú jaskyne, ktoré sú v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (UNESCO). Neďaleko mesta sú aj Volovské vrchy, hrad Krásna Hôrka a kaštieľ v Betliari /obidva NKP/.

Spišská Nová Ves, n. m. v. 430 m, 40 000 obyvateľov

Jedno z hospodárskych a kultúrnych centier Spiša má sídliská z doby laténskej a veľkomoravskej. Najstaršia zmienka je z r. 1268. Pôvodná obec v 13. st. s príchodom “hostí” z Nemecka sa zmenila na trhové a banské mesto, sídlo Provincie spišských miest. Od r. 1412 do r. 1772 bola tiež v zálohe poľského kráľovstva. Na šošovkovitom námestí sa nachádzajú renesančné meštianske a remeselnícke domy s barokovými a klasicistickými úpravami a provinčný dom - sídlo Zväzu 16-tich spišských miest s rokokovou štukovou fasádou. V strede námestia stojí dominanta 86 m vysokej veže gotického kostola Panny Márie zo 14. st. V interiéri sú diela Majstra Pavla z Levoče a z dielne Majstra Martina z 15. a 16. st.
Na námestí sú aj: klasicistická radnica, evanjelický kostol a secesná reduta.
Mesto je východiskom do Národného parku Slovenský raj, na Volovské vrchy a do rekreačných stredísk Čingov a Plejsy

Trnava, n. m. v. 147 m, 71 000 obyvateľov

Pamiatková rezervácia - s mestským privilégiom z r.1238, ktoré je najstaršie na Slovensku. V 16. st. bolo duchovným a kultúrnym centrom Uhorského kráľovstva. Niekdajšie sídlo ostrihomskej kapituly s množstvom sakrálnych pamiatok.  Dnešné sídlo arcibiskupstva dostalo prívlastok - slovenský Rím. V r. 1635 tu vznikla prvá úplná uhorská univerzita so štyrmi fakultami: teologickou, filozofickou, právnickou a lekárskou. V r. 1787 tu Anton Bernolák uzákonil prvý slovenský spisovný jazyk. Najvýznamnejšie pamiatky: univerzitná ranobaroková bazilika sv. Jána Krstiteľa s mimoriadne vzácnym interiérom, barokové budovy univerzity zo 17. - 19. st. /NKP/, biskupský palác z r. 1562. Mestské hradby, pôvodne z 13. - 14. st., na starších základoch upravil v 16. st. Talian P. Ferrabosco. Na námestí sa nachádzajú: mestská veža z r. 1574, divadlo z 18. st. a meštianske domy. Kostol sv. Mikuláša z  r. 1380 s typickým dvojvežím, špitálsky kostol sv. Heleny zo 14. st. V kostole a kláštore klarisiek, románsky z 13. st., ktorý bol goticky prestavaný v 14. st., je dnes múzeum.

Zvolen, n. m. v. 293 m, 42 000 obyvateľov

Mesto na železničnej a cestnej križovatke. Osídlenie je od mladšej doby bronzovej so slovanským etnikom už v 7.storočí. V 11. a 12. st. zohralo významnú úlohu pri osídľovaní stredného Slovenska. Prvý zvolenský župan sa spomína v r. 1222. Mestské práva pochádzajú z 13. a 14. st. Zvolen má dva hrady - Starý alebo Pustý z 12. st. stojí vysoko nad mestom. Mladší, pôvodný poľovnícky kráľovský zámok /NKP/ zo 14. st. a prestavali v 16. st. a sú v ňom expozície Slovenskej národnej galérie.
Na obdĺžnikovom námestí stoja gotický kostol sv. Alžbety zo 14. st., (úpravy zo 16. - 20. st.), evanjelický novogotický kostol z r. 1921-23, tzv. malý kaštieľ zo 17.- 18.st., Finkova kúria, múzeum a meštianske domy. Zvyšky opevnenia s bastiónom sa zachovali na severnej strane. Na budove múzea na námestí je pamätná tabuľa Ľudovíta Štúra, poslanca za mesto Zvolen v uhorskom sneme. Pamiatky v okolí: centrálny cintorín padlých sovietskych a rumunských vojakov v 2. svetovej vojne, v Zolnej kostol sv. Mateja apoštola z 13. st. s nástennými maľbami /NKP/, arborétum Borová hora. Východisko na Javorie, k vodnej nádrži Môťová, do rekreačných oblastí Neresnica, Kráľová i do kúpeľov Kováčová a Sliač.

 

 

www.abartpress.sk

www.knihyoslovensku.sk
www.pexeso.eu
www.pohladnice.net
www.magnetky.sk
www.fotoagentura.sk


www.abartpress.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.kamnaslovensku.sk | www.slovakcastles.eu | www.hradyazamky.sk | www.bratislavskyhrad.eu | www.slovakspa.eu | www.skiatlas.sk | www.najkalendar.sk | www.kfp.host.sk | www.fotoforum.sk | www.fotobook.sk | www.europskemestakultury.sk | www.mestakultury.sk | www.kamvmeste.sk | www.slovenskozlietadla.sk | www.demanovskadolina.eu | www.vysneruzbachy.eu | www.oscadnica.eu | www.vychodna.eu | www.pienap.eu